ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്,സ്വകാര്യത നയംദയവായി പരിശോധിക്കുക

വാചകത്തിലേക്ക്

അറിയിപ്പ്

ഇൻവോയ്‌സുകൾ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

  • ബങ്ക കൈകൻ
  • പച്ച ദ്വാരം

ഇറ്റാബാഷി കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ (ഇറ്റബാഷി കൾച്ചറൽ ഹാളിന്റെയും ഗ്രീൻ ഹാളിന്റെയും നിയുക്ത മാനേജർ) ഇൻവോയ്‌സ് സംവിധാനത്തിന് (യോഗ്യതയുള്ള ഇൻവോയ്‌സ് സംഭരണ ​​രീതി) അനുസൃതമായി ഒരു ഇൻവോയ്‌സ് ഇഷ്യൂവിംഗ് ബിസിനസായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: T8011405001599

സൗകര്യ ഉപയോഗത്തിനും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങലിനും ഇൻവോയ്‌സുകൾ ആവശ്യമുള്ള ബിസിനസുകൾ കൗണ്ടറിൽ ഇൻവോയ്‌സിനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഇൻവോയ്സുകൾ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് (സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം)

ഇൻവോയ്സ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് (ഗ്രീൻ ഹാൾ)

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മടങ്ങുക