ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്,സ്വകാര്യത നയംദയവായി പരിശോധിക്കുക

വാചകത്തിലേക്ക്

അറിയിപ്പ്

ടോക്കിയോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഗവൺമെൻ്റ് "018 പിന്തുണ" അറിയിപ്പ്

  • അന്താരാഷ്ട്ര വിനിമയം

ടോക്കിയോയിൽടോക്കിയോയിൽ താമസിക്കുന്ന 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം 5,000 യെൻ (പ്രതിവർഷം 6 യെൻ) നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭമായി ഞങ്ങൾ "018 പിന്തുണ" നടപ്പിലാക്കും.

6-ലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 6-ന് ആരംഭിക്കും.

ഒരു പൊതു ചട്ടം പോലെ, 5-ൽ അപേക്ഷിച്ചവരും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചവരും വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

"018 പിന്തുണ" സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക്ഈ പേജ്ദയവായി പരിശോധിക്കുക

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മടങ്ങുക